Aktualności Aktualności

Powrót

Sprzedaż sprzętów zbędnych

Sprzedaż sprzętów zbędnych

Nadleśnictwo Babki zachęca do zapoznania się z obwieszczeniem o przetargu na sprzedaż zbędnych sprzętów i wzięcia udziału w postępowaniu.

OBWIESZCZENIE PRZETARGU

na sprzedaż zbędnych sprzętów

 

 1. Organizator  przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

tel. +48 61 8788043, fax: +48 61 8788 107

 1. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 2. Przedmiot przetargu: (rodzaj, typy i ilość sprzedawanych sprzętów) oraz ceny wywoławcze: wg. załącznika nr 1 do ogłoszenia.
 3. Miejsce i termin, w jakim można dokonać oględzin ruchomości: w dni robocze od poniedziałku do  piątku w godz. od 800 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną w załączniku nr 1 oraz w miejscu wskazanym tamże.
 4. Termin i miejsce przetargu:

Miejsce składania ofert:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań,

Sekretariat, do dnia 03 grudnia 2018 roku, godz. 1000

 

Termin i miejsce otwarcia i rozpatrzenia ofert:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

świetlica, dnia  03 grudnia 2018 roku,  godz. 1030

 

Okres związania ofertą: 30 dni od otwarcia.

 1. Wymagania dotyczące wadium:

          Wadium przyjmowane jest tylko w formie przelewu bankowego na konto Nadleśnictwa Babki: Santander Bank Polska S.A. Poznań nr konta 17 1090 1463 0000 0000 4601 4197.  W tytule przelewu należy podać nazwę licytowanego przedmiotu.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

 1. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą licytowanego przedmiotu, w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert dokonywane jest przez komisję przetargową w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Organizator przetargu do chwili jego rozpoczęcia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn oraz nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z regulaminem, a ich naruszenie miało wpływ na wynik przetargu.
 4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Oferta pisemna powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. nazwę sprzętu, którego dotyczy oferta zakupu,
 3. oferowaną cenę nabycia;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
 1. Przykładowy wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
 2. Komisja odrzuca ofertę (uznaje ją za nieważną), jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;

b) nie zawiera danych, o których mowa w ust. 11, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

c) uczestnik nie uiścił wymaganego wadium w terminie;

d) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny nabycia równej cenie wywoławczej.

 1. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 2. Komisja przetargowa oceniając ofertę, bierze pod uwagę oferowaną wysokość ceny nabycia. Ponadto ustala czy oferent na dzień złożenia oferty nie zalega ze zobowiązaniami z jakiegokolwiek tytułu wobec Nadleśnictwa Babki.
 3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.
 4. Sprzedawca kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy zaoferowali taką samą najwyższą cenę nabycia.
 5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna oferta. 
 6. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, lub uchyli się od zawarcia umowy traci złożone wadium i prawa płynące z wybrania jego oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium złożone  przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy