Wydawca treści Wydawca treści

Trasy rowerowe

Przez tereny Nadleśnictwa Babki przebiegają trasy i szlaki rowerowe .

Są to szlaki łącznikowe które, wchodzą w skład pierścienia dookoła Poznania, szlaki łącznikowe pierścienia powiatu poznańskiego, trasa śremska oraz trasy wytyczone przez gminę Zaniemyśl .   
Wsiadając na rower w Poznaniu możemy dojechać do Zaniemyśla czy Śremu.
Nadleśnictwo posiada wytyczony szlak rowerowy tzw. Łabędzi, który w połączeniu z Rogalińskim szlakiem tworzy przejazd z Mosiny wzdłuż rzeki Warty przez tereny Nadleśnictwa Babki dalej do miejsca postoju koło osady leśnej i dalej do Zamku w Rogalinie.
Trasy w większości omijają drogi o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
Przebiegają one przez najpiękniejsze krajobrazowo tereny naszego regionu.

Stanowią dużą atrakcję dla miłośników fotografowania .
 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Prztarg na dzierżawę gruntów rolnych

Prztarg na dzierżawę gruntów rolnych

Znak spr.: ZG.2217.35.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Babki w celu prowadzenia upraw rolniczych

 

 1. Organizator przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

tel. +48 61 8788043

 1. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg ofert pisemnych
 2. Przedmiot przetargu: wg załączników nr 1a - 1c do ogłoszenia.
 3. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo leśniczym.
 4. Okres dzierżawy:

a) od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2029 roku - dla gruntów z załącznika nr 1a,

b) od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2028 roku - dla gruntów z załącznika nr 1b,

c) od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2027 roku - dla gruntów z załącznika nr 1c.

 

 1. Termin i miejsce przetargu:

Miejsce składania ofert:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań,

Sekretariat, do dnia 23 sierpnia 2019 roku, godz. 1000

 

Termin i miejsce przetargu:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

świetlica, dnia 23 sierpnia 2019 roku, godz. 1030

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które na dzień złożenia oferty nie zalegają ze zobowiązaniami z jakiegokolwiek tytułu wobec Nadleśnictwa Babki ani nie posiadały należności przeterminowanych powyżej 30 dni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem oferty.
 2. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu w pkt. 6. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: "Oferta – przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, nie otwierać przed 23 sierpnia 2019 roku, godz. 10:30".
 3. Komisja przetargowa otwiera oferty i przystępuje do ich rozpatrzenia w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu w pkt. 6.
 4. Organizator przetargu do chwili jego rozpoczęcia zastrzega sobie prawo odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn oraz niezatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert, w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z regulaminem, a ich naruszenie miało wpływ na wynik przetargu.
 5. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Wymagania dotyczące wadium:

- Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntu objęty łączną ofertą dzierżawy pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (sposób wyliczenia wadium: iloczyn sumy hektarów, na które składana jest oferta i kwoty 100,00 zł, zaokrąglone do pełnych setek złotych w górę).

- Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Organizatora w PKO Bank Polski S.A. (nr rachunku: 93 1020 4027 0000 1902 1508 0360) z dopiskiem: wadium - dzierżawa gruntów rolnych (a w przypadku, gdy wpłacającym nie jest oferent - także imię i nazwisko oferenta, na rzecz którego jest wpłacane).

- Wadium należy wnieść do dnia 22 sierpnia 2019 roku.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Organizatora (decyduje chwila uznania rachunku bankowego Organizatora).

- Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od spisania umowy lub wycofa swoją ofertę po otwarciu ofert (zob. art. 704 Kodeksu cywilnego). Gdy oferent złożył ofertę, która tylko w części została uznana za najkorzystniejszą - w przypadku uchylenia się od spisania umowy lub wycofania oferty, wadium przepada na rzecz Organizatora w części odpowiadającej części oferty uznanej za najkorzystniejszą.

- Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone lub nie zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a oferentowi, którego oferta została wybrana - zwrócone niezwłocznie po spisaniu umowy dzierżawy.

- Wadium zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

 1. Z postanowieniami projektu umowy dzierżawy (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), które nie podlegają uzupełnieniu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu (np. oznaczenie nieruchomości, wysokość czynszu) można zapoznać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 w siedzibie Nadleśnictwa, a także za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Babki http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki
 2. Oferta pisemna powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. dane gruntu, którego dotyczy oferta, zawierające co najmniej oznaczenie (nr działki, obręb ewidencyjny i gmina) oraz powierzchnię w ha, a także rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków,
  3. oferowaną wysokość czynszu wyrażoną w dt żyta za 1 ha,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i warunkami dzierżawy,
  5. oświadczenie oferenta, że dzierżawiony grunt będzie użytkował wyłącznie w celu prowadzenia upraw rolniczych, a w przypadku gruntów, na których stwierdzono występowanie cennych siedlisk przyrodniczych - zgodnie z zaleceniami Organizatora przetargu.
 3. Przykładowy wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Babki http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki
 4. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 2. uczestnik przetargu nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości,
 3. nie zawiera danych, o których mowa w ust. 14 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne poważne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 4. została złożona na grunt nieobjęty wykazami stanowiącymi załączniki nr 1a - 1c do ogłoszenia lub na inną powierzchnię niż pozycja ujęta w jednym z tych wykazów,
 5. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
 6. została złożona przez osobę lub jednostkę, która nie spełnia wymogu zawartego w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.
 1. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 2. Komisja przetargowa, oceniając ofertę, bierze pod uwagę oferowaną wysokość czynszu.
 3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego.
 4. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna oferta. 
 5. O wyniku przetargu organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 6. Po zatwierdzeniu wyników przetargu, organizator przetargu zawiadamia oferenta wygrywającego przetarg dla danej nieruchomości o miejscu i terminie spisania umowy dzierżawy.
 7. W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyla się od spisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może wystąpić z akcją sądową (np. z powództwem odszkodowawczym).
 8. W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchylił się od zawarcia umowy (zob. ust. 12 tiret 5), Organizator przetargu może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na warunkach wynikających z tej oferty.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Robert Okińczyc