Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych sprzętów

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych sprzętów

Babki, 21 grudnia 2017 roku

Znak spr.: ZG.234.7.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż zbędnych sprzętów

 

 1. Organizator  przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

tel. +48 61 8788043, fax: +48 61 8788 107

 1. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 2. Przedmiot przetargu (rodzaj, typy i ilość sprzedawanych sprzętów) oraz ceny wywoławcze: wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
 3. Miejsce i termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: w dni robocze od poniedziałku do  piątku w godz. od 700 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną w załączniku nr 1 oraz w miejscu wskazanym tamże.
 4. Termin i miejsce przetargu:

Miejsce składania ofert:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań,

Sekretariat, do dnia 19 stycznia 2018 roku, godz. 1000

 

Termin i miejsce otwarcia i rozpatrzenia ofert:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

świetlica, dnia  19 stycznia 2018 roku,  godz. 1030

 

Okres związania ofertą: 30 dni od otwarcia.

 1. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia

 1. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert dokonywane jest przez komisję przetargową w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Organizator przetargu do chwili jego rozpoczęcia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn oraz nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z regulaminem, a ich naruszenie miało wpływ na wynik przetargu.
 4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Oferta pisemna powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. sprzęt, którego dotyczy oferta zakupu,
 3. oferowaną cenę nabycia;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
 1. Przykładowy wzór oferty został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Babki http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki
 2. Komisja odrzuca ofertę (uznaje ją za nieważną), jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;

b) nie zawiera danych, o których mowa w ust. 11, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

c) uczestnik nie uiścił wymaganego wadium;

d) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny nabycia równej cenie wywoławczej.

 1. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 2. Komisja przetargowa oceniając ofertę, bierze pod uwagę oferowaną wysokość ceny nabycia. Ponadto ustala czy oferent na dzień złożenia oferty nie zalega ze zobowiązaniami z jakiegokolwiek tytułu wobec Nadleśnictwa Babki.
 3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna oferta. 
 6. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, traci złożone wadium i prawa płynące z wybrania jego oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone w innej formie ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego

 

PRZEDMIOT PRZETARGU

 

NR INW.

NAZWA

STAN PRZEDMIOTU

CENA WYWOŁ-AWCZA

(PLN)

WYMAGANE WADIUM

(PLN)

MIEJSCE OGLĘDZIN

OSOBA UPOWAŻNIONA DO PREZENTACJI SPRZĘTU

421/565

Prasa balansowa

Sprawna

400

40

Plac w Gądkach

Przemysław Hipś, leśniczy leśnictwa Drapałka,

tel. 784 068 372

540/615

Korowarka VK-16

Wymagany przegląd

5000

500

Plac w Gądkach

540/616

Urządzenie podawczo - odbiorcze

Sprawne

500

50

Plac w Gądkach

540/859

Łuparka hydrauliczna do drewna

Niesprawna

200

20

Plac w Gądkach

599/1140

Łuparka do drewna z przecinarką

Sprawna

18000

1800

Plac w Gądkach

808/721

Smarownica nożna 5 kg

Do uszczelnienia

100

10

Plac w Gądkach

B01L/12

Smarownica

Sprawna

10

1

Plac w Gądkach

B01L/24

Imadło

Sprawne

100

10

Plac w Gądkach

B01L/25

Prasa balansowa

Sprawna

100

10

Plac w Gądkach

B01L/26

Wiertarka stołowa

Wymagany przegląd

200

20

Plac w Gądkach

B01L/27

Szlifierka dwutarczowa stołowa

Wymagany przegląd

300

30

Plac w Gądkach

B01L/33

Kasa pancerna

Sprawna

300

30

Plac w Gądkach

491/1113

W00/074

W00/089

W00/091

GPS Palmtop Juno 5D

mLas Inżynier 3.5

Oprogramowanie m LAS Inżynier

Oprogramowanie mlasInżynier5.0

Uszkodzona bateria (nie trzyma)

2000

200

Siedziba nadleśnictwa

Maciej Wierzbicki, specjalista ds. administracji,

tel. 535 057 239

620/815

Telewizor 28" SONY

Sprawny

80

8

Siedziba nadleśnictwa

620/845

Magnetowid PANASONIC

Sprawny

70

7

Siedziba nadleśnictwa

803/897

Kserokopiarka cyfr. RICOH FX5

Wymagany przegląd

300

30

Siedziba nadleśnictwa

803/901

Kserokopiarka cyfrowa ARM205

Wymagany przegląd

300

30

Siedziba nadleśnictwa

808/941

Nagłośnienie bezprzewodowe Tonsil

Sprawne

500

50

Siedziba nadleśnictwa

491/849

Skaner HP SCAN JET 4470C

Sprawny

60

6

Siedziba nadleśnictwa

491/964

Skaner CANON CS 4400F

Sprawny

50

5

Siedziba nadleśnictwa

626/822

Radiotelefon samochodowy ALAN HM 43

Sprawny

50

5

Siedziba nadleśnictwa

800/1072

Aparat fotograficzny CANON G 12

Sprawny

450

45

Siedziba nadleśnictwa

800/878

Aparat fotograficzny OLYMPUS C-740 U2

Sprawny

80

8

Siedziba nadleśnictwa

590/912

Ruszt 70mm

Sprawny

10

1

Szkółka Odrzykożuch

Przemysław Turkot, leśniczy szkółkarz,

tel. 694 447 488

591/913

Siewnik do nasion grubych

Wymagany przegląd

300

30

Szkółka Odrzykożuch

591/914

Rozsiewacz nawozów dwutarczowy

Wymagany przegląd

500

50

Szkółka Odrzykożuch

594/943

Wyorywacz do sadzonek małych L-102

Niesprawny

300

30

Szkółka Odrzykożuch

593/918

Opryskiwacz do zwalczania chwastów

Niesprawny

700

70

Szkółka Odrzykożuch

593/919

Opryskiwacz

Niesprawny

700

70

Szkółka Odrzykożuch

342/550

Agregat prądotwórczy ELMOR CZP-20

Wymagany przegląd

3000

300

Siedziba nadleśnictwa

Zbigniew Szymczak,

pracownik obsługi,

tel. 796 345 970

343/730

Agregat prądotwórczy ZP 10-3/400-01

Wymagany przegląd

3000

300

Siedziba nadleśnictwa

540/905

Pilarka STIHL MS 260

Niesprawna

200

20

Siedziba nadleśnictwa

599/667

Pilarka HUSQVARNA 61

Niesprawna

700

70

Siedziba nadleśnictwa

599/848

Pilarka STIHL 036

Niesprawna

750

75

Siedziba nadleśnictwa

 

Spawarka Bester 225

Sprawna

700

70

Siedziba nadleśnictwa

 

Spawarka Spb 315

Sprawna

1200

120

Siedziba nadleśnictwa

 

Cykliniarka SP - 25

Niesprawna

2000

200

Siedziba nadleśnictwa

 

Myjka ciśnieniowa Karcher HD 10/95

Sprawna

400

40

Siedziba nadleśnictwa