Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Nadleśnictwo Babki zgodnie z wymogami zasad certyfikacji FSC zidentyfikowało na swoim obszarze lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (ang. High Conservation Value Forests).

„Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce" opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska" dostępne są do pobrania pod adresem: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

 Wyznaczanie lasów HCVF ma na celu ochronę bioróżnorodności, cech naturalnych lub ich specyficznych wartości, dopuszczając prowadzenie gospodarki leśnej w taki sposób, aby utrzymać wartości ochronne tych obszarów.

Procedura wyznaczenia lasów HCVF została zrealizowana na podstawie konsultacji społecznych, które prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Na terenie Nadleśnictwa Babki wyznaczono następujące kategorie „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych":

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1.         Obszary chronione:

HCVF 1.1. a    Lasy w rezerwatach przyrody                                                        23,86 ha

HCVF 1.1. b    Lasy w parkach krajobrazowych                                              1535,46 ha

HCVF 1.2        Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                                 345,79 ha

HCVF 3. – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.2        Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy                     462,89 ha

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1        Lasy wodochronne                                                                     3596,00 ha

HCVF 4.2        Lasy glebochronne                                                                         29,05 ha

HCVF 6.          Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (cmentarze, parki podworskie, pomniki przyrody, kapliczki,  ścieżki przyrodniczo-leśne, miejsca widokowe)   szt 66.

                                                                                                

Powierzchnia lasów HCVF może ulegać zmianie, gdyż dane są aktualizowane. Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji lasów HCVF w Nadleśnictwie Babki jest Joanna Kicińska, tel. (61)8788043 w.33, e-mail: joanna.kicinska@poznan.lasy.gov.pl

Rozmieszczenie poszczególnych kategorii lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ilustrują zamieszczone poniżej mapy. Nie upubliczniamy informacji o lokalizacji ostoi zagrożonych i ginących gatunków.


UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajduje się czternaście użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 402,41 ha, z czego 323,18 ha to powierzchnia leśna, a nieleśna 79,23 ha. Użytki te zostały powołane uchwałami rad gmin Śrem, Zaniemyśl oraz miasta Poznań.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Obiekty obsługujące ruch turystyczny w nadleśnictwie

Obiekty obsługujące ruch turystyczny w nadleśnictwie

Nadleśnictwo Babki oferuje szeroką gamę obiektów przeznaczonych dla ruchu turystycznego.

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajdują się następujące obiekty obsługujące ruch turystyczny
- 10 miejsc postoju dla pojazdów,
- 2 pola biwakowe.

W Leśnictwie Rogalin znajduje się udostępniona droga dla wędkarzy którą można dojechać
do rzeki Warta . Prowadzi ona od pętli autobusowej w miejscowości Wiórek do miejsca postoju nad rzeką Wartą .


W Leśnictwie Mechlin, w miejscowości Kotowo znajduje się pole biwakowe o pow. 0,60 ha.
Jest ono położone nad rzeką Wartą,  w sąsiedztwie okazałych dębów . Tutaj zbiegają się pieszy szlak turystyczny z trasą rowerową tzw. pętlą śremską i trasą konną oraz ze szlakiem żeglugi rzecznej na Warcie / Śrem - Rogalinek  /.
Do atrakcji pola biwakowego należy czynna studnia artezyjska . Pole wyposażone jest w kontener sanitarny, stoły, ławy, miejsce wydzielone na ognisko, wytyczony i utwardzony plac manewrowy dla autobusów.


W Leśnictwie Czmoń, miejscowości Czmoniec znajduje udostępniony dojazd do miejsca postoju przy starorzeczu rzeki Warta . Jest to raj dla miłośników wędkowania i odpoczynku na łonie przyrody .
 

W Leśnictwie Łękno znajduje się pole biwakowe przy jeziorze Łękno, wyposażone w gniazda prądowe, 6 stanowisk utwardzonych, woda, WC. Teren jest ogrodzony.

 

 W 2016 roku w ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego z Gminą Kleszczewo przygotowane zostało miejsce rekreacyjne w lesie przy osiedlu Kwiatowym w Tulcach. Poniżej zamieszczamy regulamin korzystania z tego obiektu.