Wydawca treści Wydawca treści

Jazda konna

Już ponad 7 tysięcy kilometrów tras konnych wyznaczyły Lasy Państwowe dla miłośników wypoczynku w siodle.

Coraz większa popularność jazdy konnej zmobilizowała wielu nadleśniczych do tworzenia nowych szlaków. Z „Raportu o stanie lasów" wynika, że w latach 2010-2011 na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe długość takich tras podwoiła się. To bardzo dobra wiadomość dla koniarzy. Droga udostępniona przez nadleśniczego jest bowiem, zgodnie z ustawą o lasach, jedynym miejscem w lesie, gdzie można się w ten sposób poruszać. Nawet jeśli przed wjazdem na nią nie ma żadnego znaku zakazu, ani też nie jest przegrodzona szlabanem, wjeżdżać na nią konno nie można (podobnie jak samochodem, motocyklem czy quadem).

W kupie siła

Jeżeli w naszej okolicy brakuje szlaków konnych, możemy zgłosić się do nadleśnictwa z prośbą o ich wyznaczenie. Warto, by taki wniosek poparła większa grupa miłośników tego rodzaju rekreacji. Jeśli zainteresowanie będzie wystarczające, a stan nawierzchni drogi i sposób jej użytkowania (czy np. nie poruszają się na niej maszyny leśne) na to pozwoli, jest szansa, że nowy szlak powstanie.
Trzeba pamiętać, że nadleśnictwa za przejazd drogami leśnymi, w wypadku ich komercyjnego użytkowania, mają prawo pobierać opłatę. Chodzi tu np. o wycieczki, przejażdżki czy rajdy organizowane przez stadniny czy gospodarstwa agroturystyczne - powinny podpisać z nadleśnictwem, jeśli tego ono wymaga,  umowę, w której będą określone prawa i obowiązki obu stron, czas obowiązywania i wysokość opłat. Jeśli jednak jesteśmy osobą prywatną, która od czasu do czasu wybiera się na przejażdżkę po lesie, nic nie płacimy.

Brak zgody na utworzenie szlaku konnego nie oznacza złej woli nadleśniczego. Może mieć ku temu ważne powody. Wbrew pozorom, konie potrafią poważnie zniszczyć nawierzchnię leśnej drogi. Kopyta dziurawią ją tak bardzo, że często uniemożliwia to później poruszanie się rowerem i utrudnia spacer pieszym. Nierzadko konie uszkodzą  drogę bardziej niż leśne maszyny podczas prac przy pozyskaniu i zrywce drewna, a trzeba od razu dodać, że nawierzchnia rozjechana przez ciągniki naprawiana jest zwykle dość szybko po tym , jak wyjadą one z lasu.

Najważniejsze są zasady

Niezależnie od szkód, jakie mogą spowodować konie, przepisy zakazujące jeźdźcom wjazdu do lasu poza wyznaczonymi drogami budzą kontrowersje, także wśród leśników. Wydaje się, że to rygor tego samego gatunku, co wszechobecne niegdyś tabliczki „Zakaz fotografowania" - swego rodzaju relikt przeszłości. W wielu krajach Europy Zachodniej, choćby w Niemczech, przepisy działają odwrotnie niż w Polsce. Tam można jeździć konno po wszystkich drogach leśnych, z wyjątkiem tych, na których ruch ograniczono np. ze względu na nieodpowiednią nawierzchnię, zbyt dużą liczbę pieszych turystów lub przejeżdżające maszyny leśne. Niestety, nie ma większych szans, by w Polsce wprowadzono podobne zasady, jak u naszych zachodnich sąsiadów. Nie dalej niż w zeszłym roku Janusz Zaleski, wiceminister środowiska przekonywał, że przepisy o udostępnianiu lasów spełniają swoją rolę  i ich zmiana nie wydaje się konieczna. Na razie trzeba więc liczyć na przychylność nadleśniczych. I warto o nią dbać, przestrzegając zasad korzystania ze szlaków. Przede wszystkim należy pamiętać, że droga do jazdy konnej to nie tor wyścigowy i korzystają z niej także piesi turyści. Nie można z niej zjeżdżać, chyba, że musimy ominąć przeszkodę lub mamy inny naprawdę ważny powód (np. ratujemy zdrowie). Dobrą praktyką jest jazda środkiem szlaku, tak aby nie niszczyć nawierzchni po bokach, którymi najczęściej poruszają się piesi i rowerzyści. Osoby małoletnie powinny jeździć konno w towarzystwie dorosłych. Wyruszać na trasę należy po świcie, a wracać z niej przed zmierzchem. Po swoim koniu należy także posprzątać.

Każde nadleśnictwo, które wyznacza szlaki konne, tworzy także regulamin poruszania się po nich – warto go przeczytać przed wyruszeniem na trasę. Poza zasadami poruszania się, przedstawione są w nich także oznaczenia szlaków. Podstawowe to pomarańczowe koło na białym tle oznaczające sam szlak oraz pomarańczowe koło z czarną obwódką oznaczające jego początek i koniec. Czasami stosuje się też inne oznaczenia, np. zieloną podkowę na białym tle.

Warto wiedzieć

W 2011 r. sieć szlaków konnych na terenie Lasów Państwowych liczyła 7 tys. km. Jedną z większych atrakcji dla jeźdźców w Polsce jest Łódzki Szlak Konny, który częściowo biegnie także przez tereny Lasów Państwowych, a RDLP Łódź była wśród jego twórców. Ma w sumie ponad 2000 km i jest najdłuższym tego typu traktem w Europie. Na trasie znajduje się 200 ośrodków jeździeckich, 21 punktów postojowych, 1400 tablic informacyjnych, 30 punktów informacyjnych monitorujących turystów i ponad 1000 atrakcji turystycznych. Ciekawostką jest, że jeździec może bezpłatnie wypożyczyć lokalizator, który w wypadku niebezpieczeństwa wyśle służbom ratunkowym informację o pozycji będącego w opałach turysty

Lokalne szlaki konne aż takich udogodnień, jak lokalizatory, nie oferują. Nadleśnictwa troszczą się przede wszystkim o to, żeby wszystkie trasy były czytelnie oznakowane, zawsze przejezdne, by były przy nich koniowiązy oraz wiaty umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Przede wszystkim jednak dbają, by przebiegały przez najpiękniejsze tereny Lasów Państwowych. Co oferują miłośnikom jazdy konnej, najłatwiej dowiemy się w siedzibach nadleśnictw oraz w serwisie czaswlas.pl.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Prztarg na dzierżawę gruntów rolnych

Prztarg na dzierżawę gruntów rolnych

Znak spr.: ZG.2217.35.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Babki w celu prowadzenia upraw rolniczych

 

 1. Organizator przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

tel. +48 61 8788043

 1. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg ofert pisemnych
 2. Przedmiot przetargu: wg załączników nr 1a - 1c do ogłoszenia.
 3. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo leśniczym.
 4. Okres dzierżawy:

a) od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2029 roku - dla gruntów z załącznika nr 1a,

b) od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2028 roku - dla gruntów z załącznika nr 1b,

c) od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2027 roku - dla gruntów z załącznika nr 1c.

 

 1. Termin i miejsce przetargu:

Miejsce składania ofert:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań,

Sekretariat, do dnia 23 sierpnia 2019 roku, godz. 1000

 

Termin i miejsce przetargu:

Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

świetlica, dnia 23 sierpnia 2019 roku, godz. 1030

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które na dzień złożenia oferty nie zalegają ze zobowiązaniami z jakiegokolwiek tytułu wobec Nadleśnictwa Babki ani nie posiadały należności przeterminowanych powyżej 30 dni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem oferty.
 2. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu w pkt. 6. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: "Oferta – przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, nie otwierać przed 23 sierpnia 2019 roku, godz. 10:30".
 3. Komisja przetargowa otwiera oferty i przystępuje do ich rozpatrzenia w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu w pkt. 6.
 4. Organizator przetargu do chwili jego rozpoczęcia zastrzega sobie prawo odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn oraz niezatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert, w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z regulaminem, a ich naruszenie miało wpływ na wynik przetargu.
 5. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Wymagania dotyczące wadium:

- Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntu objęty łączną ofertą dzierżawy pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (sposób wyliczenia wadium: iloczyn sumy hektarów, na które składana jest oferta i kwoty 100,00 zł, zaokrąglone do pełnych setek złotych w górę).

- Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Organizatora w PKO Bank Polski S.A. (nr rachunku: 93 1020 4027 0000 1902 1508 0360) z dopiskiem: wadium - dzierżawa gruntów rolnych (a w przypadku, gdy wpłacającym nie jest oferent - także imię i nazwisko oferenta, na rzecz którego jest wpłacane).

- Wadium należy wnieść do dnia 22 sierpnia 2019 roku.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Organizatora (decyduje chwila uznania rachunku bankowego Organizatora).

- Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od spisania umowy lub wycofa swoją ofertę po otwarciu ofert (zob. art. 704 Kodeksu cywilnego). Gdy oferent złożył ofertę, która tylko w części została uznana za najkorzystniejszą - w przypadku uchylenia się od spisania umowy lub wycofania oferty, wadium przepada na rzecz Organizatora w części odpowiadającej części oferty uznanej za najkorzystniejszą.

- Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone lub nie zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a oferentowi, którego oferta została wybrana - zwrócone niezwłocznie po spisaniu umowy dzierżawy.

- Wadium zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

 1. Z postanowieniami projektu umowy dzierżawy (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), które nie podlegają uzupełnieniu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu (np. oznaczenie nieruchomości, wysokość czynszu) można zapoznać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 w siedzibie Nadleśnictwa, a także za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Babki http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki
 2. Oferta pisemna powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. dane gruntu, którego dotyczy oferta, zawierające co najmniej oznaczenie (nr działki, obręb ewidencyjny i gmina) oraz powierzchnię w ha, a także rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków,
  3. oferowaną wysokość czynszu wyrażoną w dt żyta za 1 ha,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i warunkami dzierżawy,
  5. oświadczenie oferenta, że dzierżawiony grunt będzie użytkował wyłącznie w celu prowadzenia upraw rolniczych, a w przypadku gruntów, na których stwierdzono występowanie cennych siedlisk przyrodniczych - zgodnie z zaleceniami Organizatora przetargu.
 3. Przykładowy wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Babki http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki
 4. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 2. uczestnik przetargu nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości,
 3. nie zawiera danych, o których mowa w ust. 14 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne poważne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 4. została złożona na grunt nieobjęty wykazami stanowiącymi załączniki nr 1a - 1c do ogłoszenia lub na inną powierzchnię niż pozycja ujęta w jednym z tych wykazów,
 5. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
 6. została złożona przez osobę lub jednostkę, która nie spełnia wymogu zawartego w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.
 1. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 2. Komisja przetargowa, oceniając ofertę, bierze pod uwagę oferowaną wysokość czynszu.
 3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego.
 4. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna oferta. 
 5. O wyniku przetargu organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 6. Po zatwierdzeniu wyników przetargu, organizator przetargu zawiadamia oferenta wygrywającego przetarg dla danej nieruchomości o miejscu i terminie spisania umowy dzierżawy.
 7. W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyla się od spisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może wystąpić z akcją sądową (np. z powództwem odszkodowawczym).
 8. W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchylił się od zawarcia umowy (zob. ust. 12 tiret 5), Organizator przetargu może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na warunkach wynikających z tej oferty.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Robert Okińczyc