Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Babki

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Babki

Babki, 26 marca 2018 roku

Zn. spr.: SA.270.4.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę utrzymania dróg leśnych

w Nadleśnictwie Babki

o wartości szacunkowej poniżej 30 0000 euro.

 

 

Zamawiający:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 043, fax 612 8788 107

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/01/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 31 stycznia 2018 roku. Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).

 

Przedmiot zamówienia:

1. Mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną polegające na równaniu dróg

i przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia.

Równanie i wałowanie dróg gruntowych należy wykonać równiarką samojezdną i walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną.

 Prace należy prowadzić z zachowaniem standardów wykonania dla dróg gruntowych danej kategorii (profile poprzeczne i podłużne umożliwiające odprowadzenie wód opadowych). Wyrównanie nawierzchni równiarką a następnie utwardzenie jej poprzez trzykrotny przejazd walca samojezdnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej. Szacowana powierzchnia robót wynosi ok.105 700 m² równania i profilowania na odcinku ok. 30 km. Prace wykonywane będą na terenie Nadleśnictwa Babki, w promieniu maksymalnie 40 km. od siedziby Nadleśnictwa, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 

 

2. Plantowanie i  wykaszanie poboczy:

- plantowanie poboczy w celu umożliwienia odpływu wód opadowych oraz      

   roztopowych z drogi,

- wykaszanie ma na celu umożliwienie swobodnego przejazdu poprzez usunięcie

   roślinności zarastającej drogi.

 

Oferent zobowiązuje się dowieźć potrzebny sprzęt, maszyny w  miejsce wskazane przez Zamawiającego  w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Babki - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Prace mogą odbywać się w trudnych warunkach terenowych.

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac wg cen określonych w

ofercie (zał. nr 2).

 

Kryteria oceny oferty:

Cena: 100%

 

Termin wykonania usługi:

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2018 roku.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

-  wskazanie terminu płatności,

- oświadczenie o podatku VAT.

 

Informacje dodatkowe:

- w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto,

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,

- na kopercie należy umieścić napis:

" Utrzymanie dróg leśnych w  Nadleśnictwie Babki"

 

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - sekretariat pokój nr 1 adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań.

Termin składania ofert:

04 kwiecień 2018 rok do godz.14 ºº

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Janusz Dulczyk - specjalista ds. zagospodarowania turystycznego, melioracji i dróg; tel. 61 8788 075 w. 23, e-mail: janusz.dulczyk@poznan.lasy.gov.pl.